Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen en totstandkoming

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door ons, de vennootschap onder firma Dimensies van Groei, mede handelend onder de namen TAAAFEL, Bevlogen Teams, Droomdetectives en Droneconsultancy, gevestigd aan de Seinstraat 22 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 64193446, hierna ook Opdrachtnemer.
 2. Ze zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en aanbiedingen. Algemene voorwaarden van (potentiële) Opdrachtgevers wijzen wij af, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de algemene voorwaarden geven we schriftelijk door. Wanneer Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, dan dient zij dit binnen twee weken aan te geven, anders mogen wij er vanuit gaan dat ze zijn geaccepteerd. Bij weigering van wijzigingen, wordt in overleg de overeenkomst ofwel onder de oude voorwaarden afgerond, ofwel beëindigd.
 4. Al onze offertes zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. Opdrachten moeten, om misverstanden te voorkomen, altijd door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever ons faciliteert in het uitvoering geven aan de opdracht, bewijst ook dit dat de opdracht door Opdrachtgever is bevestigd.

 

Artikel 2: Looptijd en Uitvoering van de opdracht

 1. Lopende overeenkomsten (voor bepaalde of onbepaalde tijd) kunnen altijd door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een maand, op een termijn van drie maanden.
 2. Bij surseance van betaling of faillissement van ons of de Opdrachtgever, mogen beide partijen de lopende overeenkomsten schriftelijk per direct opzeggen. Wij mogen ook direct opzeggen of nadere zekerheden eisen, wanneer er aanwijzingen zijn dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.
 3. Wij hebben een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting,) waarbij wij gehouden zijn onze verplichtingen na te komen naar beste inzicht en vermogen, zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 4. Als een bepaalde termijn is overeengekomen voor een doel, dan is dit geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en expliciet anders is aangegeven en dit bovendien volgt uit de redelijkheid & billijkheid.
 5. Delegeren of uitbesteden aan derden doen wij wanneer wij dat nuttig achten en uitsluitend met instemming met Opdrachtgever. Opdrachtgever contracteert deze derde direct zelf, wij regelen de administratie en financiële afhandeling.
 6. Bij een no show op een afspraak, is 100% verschuldigd. Bij annulering van een afspraak (in de zin van gerechtvaardigd uitstel) binnen 24 uur, is 75% verschuldigd. Bij annulering binnen 24-48 uur is 50% verschuldigd. Bij annulering langer daarvoor, is 0% verschuldigd, maar bij annulering die neerkomt op ontbinding zonder dat de opzegtermijnen in acht zijn genomen, is (alsnog) 100% verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
 7. Bij ongepast of anderszins onacceptabel gedrag van de Opdrachtgever of coachee, hebben wij het recht om per direct ons werk te staken.
 8. Als wij langer dan een maand niet kunnen werken (bijvoorbeeld door ziekte), dan stellen wij een vervanger voor. Als deze vervanger voor Opdrachtgever niet acceptabel is, dan mag er uitgesteld of ontbonden worden.
 9. De professionele Opdrachtgever is verplicht om personeel en locatie vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan de Opdracht, en ook om alle informatie te verstrekken die benodigd is voor het juist kunnen uitvoeren van de Opdracht.

 

Artikel 3: Betaling

 1. In de opdrachtbevestiging staat wat Opdrachtgever ons verschuldigd is. Dit is, behalve bij consumenten, exclusief BTW. Dit is altijd exclusief reis- en verblijfkosten, en exclusief de kosten van derden (mensen die geen vast onderdeel van ons uitmaken) die in overleg met Opdrachtgever ingeschakeld worden. Indien er verzocht is of wordt om aanvullende diensten, die niet in de offerte stonden, dan mogen wij daarvoor naar redelijkheid aanvullend factureren.
 2. Bij trajecten die langer dan twee maanden voorbereiding vergen, mogen wij een voorschot in rekening brengen. Bij trajecten die langer dan zes maanden duren, mogen wij eventueel een redelijke verhoging van het tarief vragen, of anders de overeenkomst op een termijn van drie maanden beëindigen.
 3. Betalingen moeten binnen twee weken na factuurdatum verricht zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Als de betaling langer dan drie maanden op zich laat wachten, is Opdrachtgever niet alleen wettelijke rente en wettelijke incassokosten verschuldigd, maar ook een boete (350 Euro voor consumenten, 700 Euro voor niet-consumenten), voor alle extra moeite die wij ons moeten getroosten.
 5. Indien in het aanlooptraject naar een grotere opdracht reeds kleine diensten worden geleverd en de opdracht gaat niet door, dan mogen wij naar redelijkheid voor de kleinere diensten een factuur versturen welke Opdrachtgever dient te voldoen.

 

Artikel 4: Privacy & Intellectuele Eigendom

 1. Wijzelf en eventueel door ons ingeschakelde derden, behandelen alle vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en volgens de wet. Dossiers zijn onze eigendom en hoeven wij nooit over te dragen. Wel kunt u ons verzoeken uw dossiers te vernietigen.
 2. Na twee jaar vernietigen wij uw dossiers tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Als er sprake is van een coachee die niet de Opdrachtgever is, zullen gegevens alleen met de Opdrachtgever gedeeld worden (of andersom) als en voor zover de coachee (of Opdrachtgever) daarmee instemt. Bij gebrek aan dergelijke instemming, ontslaat dit de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
 4. Tijdens de fase van de offerte, opdracht of uitvoering vindt er geen enkele overdracht van Intellectuele Eigendom plaats. De door ons gebruikte of ontwikkelde middelen of materialen, (van onszelf of van derden,) mogen daarom nooit zonder toestemming (her)gebruikt worden. Nota bene, die geldt expliciet ook voor alle tekeningen, plaatjes of symbolen die wij op papier uitreiken of tekenen. Deze mogen niet zonder onze toestemming hergebruikt worden.
 5. Tenzij expliciet is afgesproken dat dit niet is toegestaan, hebben wij na afloop van een opdracht het recht om de naam van Opdrachtgever te noemen als voorbeeld van het soort Opdrachtgever dat wij bedienen. Over de inhoud laten we ons niet uit.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onze materialen zelf te gaan gebruiken, of werknemers of relaties van ons over te nemen. Rapporten die wij achterlaten over een onderneming, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de onderneming. Rapporten over een Coachee zijn uitsluitend bedoeld voor Opdrachtgever en de coachee, niet voor andere werknemers oid.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht; dat zijn enkel deze derden. Mede daarom heeft Opdrachtgever expliciet ingestemd met het inschakelen van hen en contracteren wij derden voor Opdrachtgever.
 2. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de (voor afspraken gebruikte) locaties; dat zijn de eigenaars hiervan.
 3. Wij zijn voor de eventueel door onszelf veroorzaakte schade alleen aansprakelijk bij opzet of daaraan grenzende roekeloosheid. Voor dergelijke gevallen hebben wij een goede verzekering afgesloten. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat deze verzekering uitkeert.
 4. Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige vorm van (vermeende) schade die verband houdt met de relatie tussen een eventuele coachee en Opdrachtgever. Dit blijft altijd een kwestie tussen hen onderling.
 5. Gegeven adviezen dienen altijd te worden opgevat als dat wat ze zijn: adviezen. Het is uiteindelijk aan Opdrachtgever hoe en of hier gevolg aan wordt gegeven. Voor de inhoud van onze adviezen en de gevolgen ervan zijn wij niet aansprakelijk.
 6. Aansprakelijkheid kan nooit gevolgschade betreffen, en beperkt zich in elk geval tot het bedrag dat in de laatste zes maanden aan Opdrachtgever is gefactureerd.

 

Artikel 6: Recht en rechter

 1. Op deze voorwaarden en al onze overeenkomsten of offertes is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ontstaat er een geschil, dan zijn Opdrachtgever en wij eerst verplicht om dat op te lossen met behulp van een gezamenlijk aan te wijzen bemiddelaar of mediator.
 3. Als bemiddeling drie maanden lang nergens toe heeft geleid, mogen beide partijen het conflict voorleggen aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Dit mag direct in overduidelijk spoedeisende gevallen.